Kontakt tlf. +45 26 79 74 07  /  info@synergia.dk

Privatlivspolitik

Leveringsbetingelser for ydelser fra Synergia

Nærværende leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, ordrebekræftelser, ydelser og aftaler i øvrigt mellem Synergia og kunden (herefter benævnt Kunden), medmindre andet skriftligt er aftalt mellem Parterne.

1. Aftalegrundlag

1.1.  Et tilbud afgivet af Synergia  er bindende i 14 dage efter, at tilbuddet er afgivet/fremsendt pr. post eller e-mail til kunden.

1.2.  En aftale er bindende for Synergia, når Kunden har modtaget skriftlig ordrebekræftelse på tilbuddet pr. post eller e-mail. En ordre optages til de på tidspunktet for Synergias ordrebekræftelse gældende priser. Kunden er forpligtet til umiddelbart efter modtagelsen af ordrebekræftelsen at gennemgå denne og straks kontakte Synergia, såfremt ordrebekræftelsen ikke stemmer overens med det i øvrigt mellem parterne aftalte. I modsat fald anses ordrebekræftelsen for bindende med det afgivne indhold.


2. Betalingsbetingelser

2.1.  Betaling for foredrag, fyraftensmøder, temadage og forløb skal ske ved modtagelse af ordrebekræftelse eller ift. deadline angivet på faktura. Betaling for online forløb eller e-produkter sker i forbindelse med booking proceduren. Individuel stress coaching og kropsterapi betales senest på datoen for sessionen. 

2.2.  Ved forsinket betaling beregnes en rente på 2,00 % pr. måned fra forfaldsdatoen indtil betaling sker.

2.3.  Alle priser er i danske kroner (DKK) incl. moms.


3. Levering, brugsret og ophavsret

3.1.  Levering sker i henhold til det i ordrebekræftelsen og i produktbeskrivelsen anførte forløb. på det angivne tidspunkt/er. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver Kunden orienteret i så god tid som muligt i forvejen. Hvis et foredrag, fyraftensmøde, temadag, forløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Synergia , får køber det indbetalte beløb retur. Aflyses en ydelse på foranledning af Synergia kan ydelsen erstattes af en ny på en anden dato, efter nærmere aftale. Tidspunkter for sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale. Sessioner som indgår i forløb kan i forbindelse med uforudsete hændelser blive afholdt online istedet for ved fysisk fremmøde. I forbindelse med online forløb er du selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende mobil- eller internetforbindelse. Der ydes kun erstatningsundervisning i forbindelse med dødsfald i nærmeste familie, eller hvis du selv bliver livstruende syg. Der ydes ikke erstatningsundervisning i andre tilfældet, herunder hvis du bliver forhindret i at deltage i holdundervisningen eller på gruppekald, fordi du selv planlægger/vælger andre aktiviteter, medmindre det er aftalt særskilt på det tidspunkt du tilmelder dig et forløb.

3.2.  Al læremateriale leveres af Synergia i henhold til ophavsretsloven. Alle rettigheder, herunder ophavsretten til Synergias udviklede produkter tilhører Synergia. Læremateriale skriftligt som online må kun anvendes til eget brug og ikke udlånes eller videresælges uden aftale med Synergia.

3.3.  Ved overtrædelse af punkt 3.2. skal Kunden, udover erstatning til Synergia for dokumenteret tab, samtidig til Synergia betale en konventionalbod på kr. 25.000,00 for hver gang overtrædelse måtte finde sted. Betaling af boden bringer ikke Kundens forpligtelser til ophør. Består overtrædelsen i opretholdelsen af en vedvarende tilstand, betales bod for hver 7. dag tilstanden består.


4. Forsinkelse, ansvar og force majeure

4.1.  Hvis levering af en ydelse ikke finder sted som aftalt, og dette beror på Synergias forhold, giver Kunden Synergia en frist på yderligere 14 dage til at levere den aftalte ydelse. Indenfor denne frist er Kunden ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt denne yderligere frist udløber uden kontraktmæssig levering er sket, og der ikke er tale om force majeure-mæssige forhold, jf. 4.2., er Kunden berettiget til at ophæve aftalen for forløbet fremadrettet og ikke betale for forløbet fremadrettet, dog således at forsinkelsen uanset årsag ikke berettiger kunden til erstatning for hverken direkte eller indirekte tab. Således kan Kunden ikke gøre noget ansvar eller erstatningspligt gældende som følge af forsinket levering.

4.2.  Synergia  er uden ansvar for manglende eller forsinket levering, såfremt der er tale om forhold, der opstår uden Synergias skyld, og hvilke Synergia ikke er herre over, for eksempel krig, sygdom/virus, naturkatastrofer, brand, strejke, lockout eller hærværk.

4.3.  Såfremt igangsættelsen forsinkes grundet Kundens forhold, og der ikke er givet et rimelig varsel, og Synergia ikke har haft muligheder for at tage andre opgaver ind, skal der betales en kompensation, svarende til 50 % af prisen i ordrebekræftelsen.

4.4.  Ved forsinket betaling er Synergia berettiget til at standse yderligere levering med øjeblikkelig virkning samt kræve erstatning efter almindelige erstatningsretlige regler. Endvidere anses enhver aftale mellem parterne, der endnu ikke er effektueret for bortfaldet.


5. Ansvarsbegrænsning

5.1. Synergia er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler, dog således at Synergias evt. erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor Synergia har udvist grov uagtsomhed eller forsæt og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder men ikke begrænset til drift- og avancetab, tab af data, tab som følge af kundens retsforhold overfor 3. mand. Endvidere kan et krav om erstatning eller anden økonomisk kompensation på intet tidspunkt overstige fakturabeløbet ekskl. moms for de leverede ydelser.


6. Fortrolighed og persondatalovgivning/GDPR

6.1. Synergia  skal bevare alle oplysninger, som opnås fra kunden i forbindelse med udførelsen af arbejdet, fortroligt, og må ikke videresende disse til tredjepart uden kundens skriftlige samtykke.

6.2.  Synergia  erklærer endvidere at ville overholde persondatalovgivningen/GDPR i forhold til Kunden. Synergia  er dataansvarlig i forhold til personfølsomme og fortrolige oplysninger modtaget af Kunden.

6.3.  Synergia  kan optage videomøder og mentorsessioner online for at kunne dele det med kunden bagefter. Kunden accepterer og samtykker til dette samtidig med accept af aftalen med parterne.


7. Ændringer og tilføjelser mv.

7.1. Kun skriftlige ændringer og tilføjelser til nærværende aftale har retsvirkning.


8. Aftalens ophør

8.1.  Nærværende aftale løber i henhold til den aftalte arbejdsproces og er uopsigelig i forhold hertil. Bestemmelserne i nærværende aftale gælder uanset aftalens ophør og uanset årsagen til aftalens ophør, herunder forhold i punkt 8.2.

8.2.  I tilfælde af den ene parts væsentlige misligholdelse er den anden part berettiget til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning. Som væsentlig misligholdelse anses bl.a. men er ikke begrænset til følgende forhold:

  • at parterne under udøvelsen af sin virksomhed ikke handler loyalt og redeligt eller tilsidesætter sine forpligtelser overfor den anden part iht. nærværende aftale eller overfor 3. mand,
  • at kunden standser betalingerne, indleder forhandlinger med kreditorerne om akkord eller afgår ved døden, at kunden går konkurs og kurator indenfor en 8 dages frist fra konkursens indtræden ikke meddeler Synergia, at konkursboet ønsker at indtræde i aftalen, og
  • at parterne i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af kontrakten eller dennes forudsætninger, at parterne undlader at afhjælpe en væsentlig misligholdelse af aftalen indenfor 5 arbejdsdage efter at have modtaget skriftlig meddelelse om misligholdelsen.
 

9. Tvister

9.1. Alle tvister mellem parterne skal søges løst i mindelighed gennem forhandling eller gennem mediation.

9.2. Kan en forligsmæssig løsning ikke opnås, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, afgøres dansk rets almindelige regler ved domstolene.

9.3. Værneting er Retten i Aarhus.

9.4. Dansk lovgivning finder i sin helhed anvendelse mellem nærværende aftales parter.


……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….. …….. ……. ……. …….


Har du spørgsmål til ovenstående, skriv på  info@synergia.dk

 

J. Skjoldborgs Vej 24

8230 Åbyhøj

Kontakt tlf.: +45 26 79 74 07

 info@synergia.dk

CVR 43038486

Privatlivspolitik

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.